اطلاعیه 19-97 در خصوص معرفی اعضای سازمان جهت دریافت تسهیلات از بانک ملی

1397/10/18
اطلاعیه 19-97 در خصوص معرفی اعضای سازمان جهت دریافت تسهیلات از بانک ملی

درخصوص معرفی اعضای محترم سازمان جهت دریافت تسهیلات از بانک ملی شعبه بلوار خیام