اطلاعیه 3-98 در خصوص اعلام سوابق شغلی و اعلام آمادگی اعضای محترم با پایه حداقل 2 رسته های پی جویی و اکتشاف و استخراج معدن و متالورژی جهت تهیه بانک اطلاعاتی صندوق بیمه

1398/2/4