اطلاعیه در خصوص قطع ارتباط مالی مسئولین فنی و دارندگان محدوده های اکتشافی

1398/4/20
اطلاعیه در خصوص قطع ارتباط مالی مسئولین فنی و دارندگان محدوده های اکتشافی