نقشه راه حوزه معدن خراسان رضوی تدوین می شود

1397/8/21

نقشه راه حوزه معدن خراسان رضوی تدوین می شود

هدف از برگزاري اين جلسه توسط کميسيون صنايع و معادن اتاق در محل استانداري ايجاد تعاملات مشترک بين بخش هاي دولتي و خصوصي و همچنين در جريان قرار دادن مستقيم مسئولين ذيربط استاني با وضعيت فعلي معادن و شرايط حاکم که مانع فعاليت هاي مستمر آنها گرديد بوده است.

دکتر پورفتح  اله در ادامه افزودند:

جناب آقاي مهندس مافي دبير محترم کميسيون معدن و صنايع معدني استان گزارشي کامل از توانمنديهاي معدني استان و ايجاد ارزش افزوده در محصولات معدني در زنجيره فراوري را در غالب يک پاورپوينت به سمع و نظر حاضرين در جلسه رساندند که در اينجا به مهمترين موارد ذکر شده توسط ايشان اشاره مي نمائيم.

در شاخص کل دنيا معادن زير پنجاه کارگر جزء معادن کوچک، از پنجاه تا صد کارگر جزء معادن متوسط و از صد کارگر به بالا جز معادن بزرگ به حساب مي آيد و........

جناب آقاي دکتر ترشيزيان رياست محترم سازمان نظام مهندسي معدن استان اظهار داشتند: 

ايشان در ادامه افزود:

وي گفت:  معادن و صنايع معدني بزرگ تا 20% از حقوق دولتيشان را مي توانند خرج توسعه معدن خودشان نمايند که متاسفانه از اين ظرفيت تا کنون استفاده نشده است.

جناب آقاي دکتر رسوليان مدير کل محترم دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري استان در تاييد سخنان جناب آقاي دکتر ترشيزيان براي بکارگيري از ژئوفيزيک هوايي افزودند اين امر با تاکيد مقامات استاني و کشوري بايد انجام بپذيرد که البته با دستور وزير اين اقدام مصوب شده است.

دکتر رسوليان موضوعات مطرح شده توسط سرکار خانم مهندس سيدي در خصوص مواد و متالوژي را براي استان فرصت مناسبي با توجه به ظرفيتهاي موجود دانستند