انتصاب هیئت رئیسه سازمان استان در سال 1398

1398/3/8


طی برگزاری جلسه هیأت مدیره سازمان در مورخ دوم خردادماه 1398 ، به اتفاق آراء جناب آقای دکتر حبیب اله ترشیزیان به سمت ریاست سازمان، جناب آقای مهندس فضل اله احتشام نیا به سمت نائب رئیس و جناب آقای دکتر علیرضا نسب الحسینی به سمت دبیر و خزانه دار سازمان برای مدت یکسال انتخاب شدند.

روابط عمومی و بین الملل

سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی